นายชิณรุทธ์ ทวีพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ

     
               
               
   

นางสาวฐิตินันท์ มูลสาร

วิชาคอมพิวเตอร์

 

นางจิตรลัดดา มูลสาร

วิชาการงานอาชีพ

 

นายณัฐวุฒิ มูลสาร

วิชาอุตสาหกรรม

 
               
   

นายวุฒิกร คงประสานกาล

วิชาคอมพิวเตอร์